Kybernetická a informačná bezpečnosť

kybernetická a informačná bezpečnosť

Audit kybernetickej bezpečnosti

Audit kybernetickej bezpečnosti je nevyhnutný pre posúdenie a zlepšenie vašich existujúcich bezpečnostných opatrení. Naši certifikovaní audítori vykonajú komplexnú kontrolu vašich systémov a procesov podľa najnovších noriem a predpisov. Identifikujeme slabé miesta a navrhneme opatrenia na ich odstránenie, čím zvýšime celkovú úroveň vašej kybernetickej bezpečnosti. Poskytujeme podrobnú správu s konkrétnymi odporúčaniami, aby ste mohli efektívne chrániť svoje digitálne aktíva. Naša služba vám pomôže dosiahnuť a udržať súlad s legislatívnymi požiadavkami a bezpečnostnými štandardmi.

Bezpečnostná dokumentácia

Bezpečnostná dokumentácia je základom efektívneho riadenia kybernetickej bezpečnosti vo vašej organizácii. Naša služba zahŕňa vypracovanie komplexnej bezpečnostnej dokumentácie vrátane stratégií, politík, smerníc a postupov, ktoré sú v súlade s aktuálnymi normami a predpismi. Poskytujeme detailnú analýzu a prispôsobenie dokumentov špecifickým potrebám vašej organizácie. Tým zabezpečíme, že všetky vaše bezpečnostné opatrenia sú dôkladne zdokumentované a implementované. Naša služba vám pomôže minimalizovať riziká a zvýšiť úroveň ochrany vašich informačných aktív.

Návrh a implementácia bezpečnostných opatrení

Návrh a implementácia bezpečnostných opatrení je kľúčová pre ochranu vašich informačných systémov a dát. Naša služba zahŕňa vypracovanie detailného plánu bezpečnostných opatrení prispôsobeného vašim potrebám, vrátane riadenia incidentov, riadenia kontinuity činností a klasifikácie informačných aktív. Následne zabezpečíme implementáciu týchto opatrení v súlade so Zákonom o kybernetickej bezpečnosti a ďalšími normami. Poskytujeme nepretržitú podporu a konzultácie na zaistenie ich efektívneho fungovania. Naša služba vám pomôže minimalizovať riziká a zabezpečiť vysokú úroveň ochrany vašich digitálnych aktív.

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov je kľúčovým prvkom každej modernej organizácie. Naša služba zabezpečí súlad s nariadením GDPR a ďalšími predpismi prostredníctvom detailnej analýzy, prípravy potrebnej dokumentácie a odborných školení zamestnancov. Poskytujeme nepretržitú podporu a konzultácie na správnu implementáciu a dodržiavanie opatrení. V prípade kontroly vás fyzicky zastúpime a zabezpečíme hladký priebeh. Naša komplexná služba vás ochráni pred rizikami a potenciálnymi pokutami spojenými s porušením nariadenia GDPR. Súlad s legislatívou v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti.

Zavádzanie systémov manažérstva informačnej bezpečnosti

Zavádzanie systémov manažérstva informačnej bezpečnosti je nevyhnutné pre ochranu citlivých informácií v organizácii. Naša služba zabezpečí implementáciu systému riadenia informačnej bezpečnosti (ISMS) v súlade s normou ISO 27001:2013. Vykonáme detailnú analýzu vašich súčasných procesov, pripravíme potrebnú dokumentáciu a zaškolíme váš tím. Poskytujeme nepretržitú podporu a konzultácie na správne dodržiavanie všetkých bezpečnostných opatrení. Naša služba vám pomôže minimalizovať riziká a zabezpečiť, že vaše informačné aktíva sú vždy chránené.

Manažér kybernetickej bezpečnosti ako služba

Manažér kybernetickej bezpečnosti ako služba je riešenie, ktoré poskytuje odbornú podporu a riadenie kybernetickej bezpečnosti vo vašej organizácii. Naši skúsení odborníci budú monitorovať a riadiť všetky aspekty kybernetickej bezpečnosti, vykonávať pravidelné analýzy rizík a implementovať potrebné bezpečnostné opatrenia. Zabezpečíme, že vaša organizácia bude vždy v súlade s aktuálnymi bezpečnostnými normami a predpismi. Poskytujeme nepretržitú podporu a okamžitú reakciu na bezpečnostné incidenty. Naša služba vám umožní sústrediť sa na vaše kľúčové činnosti, zatiaľ čo my sa postaráme o ochranu vašich digitálnych aktív.

Penetračné testovanie

Penetračné testovanie je kľúčovým nástrojom na identifikáciu a elimináciu zraniteľností vo vašich IT systémoch. Naši odborníci vykonajú simulované útoky na vaše siete, aplikácie a infraštruktúru, aby odhalili potenciálne slabé miesta. Na základe výsledkov testovania pripravíme podrobnú správu s odporúčaniami na zlepšenie bezpečnosti. Týmto spôsobom zabezpečíme, že vaše systémy budú odolné voči skutočným kybernetickým útokom. Naša služba vám poskytne istotu, že vaše digitálne prostredie je robustné a chránené.

Ďalšie služby

Radi by ste sa dozvedeli viac?